Nyereményjáték

NYERJ 5 db PÁROS BELÉPŐT A BDPST ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁSRA A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNÁBA 2020. JANUÁR 25-26-ra!

nyereményjáték

 

 1. Általános rendelkezések

A “Nyerj 5 darab páros belépőt” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Nagy-Kár Bt. (2040 Budaörs Kismartoni utca 55.) továbbiakban „Szervező”.

 1. Promóciós mechanizmus

Időtartam: 2020. január 08., szerda 8:00 órától – január 19., vasárnap 17:00 óráig

Felület: a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldala

(www.facebook.com/arenaeskuvokiallitas)

A résztvevők feladata a január 8-án kikerülő Facebook poszt alá a felhívás szerint kommentelni. A játék lezárásának időpontja után érkezett kommentek nem vesznek részt a sorsolásban.

 1. Nyeremény

A játék végén 5 nyertest sorsolunk, akik megnyerik a játékban szereplő páros belépőjegyeket.

A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

 1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal, és Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • § Bevételi adatokat tesz közzé.
 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.
 1. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nagy-Kár Bt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldalán nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

○ a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg

○ az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

 1. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

       7. A játék időtartama

2020. január 8-án 08:00 órakor kerül kihirdetésre és 2020. január 19-én 17:00 órakor ér véget.

      8. A nyertesek kiválasztása

A Facebook poszt alá érkező kommentek között sorsoljuk ki a 2. pontban részletezett nyereményt.

A nyeremény 2020. január 19-én este 8 órakor kerül kisorsolásra a Fanpage Karma (https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion) nevű oldal segítségével. Az eredményhirdetés ezt követően a játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a nyertes megjelölésével történik.

A Játékosok a részvétellel hozzájárulnak, hogy a nyereményre való jogosultság esetén, a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével a BDPST Esküvő Kiállítás hivatalos Facebook oldalán kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzé tegye.

 1. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertes nevének közzétételéről Lebonyolító egyben felkéri a nyertest, hogy az ott megjelölt határidőn belül küldje meg az email elérhetőségét, amelyen a nyeremény átvételének körülményeit egyeztetik. A nyertessel a Szervező e-mail üzeneten keresztül is kapcsolatba lép, amelyben felkéri, hogy adja meg postai elérhetőségüket. A nyereményeket arra a címre kézbesítik, amelyet ebben az e-mail üzenetben adtak meg. Szervező legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertest.

Amennyiben a nyertes az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 1 naptári napon belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, így a Szervező jogosult a sorrendben következő pótnyertest értesíteni.

A nyeremények postán vagy más csomagküldő szolgálattal kerülnek kézbesítésre, legkésőbb a nyereményjáték végétől számított 5 napon belül, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervezőt illeti.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, az ilyen esetleges költségeket a Szervező viseli. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 1. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Nagy-Kár Bt. (2040 Budaörs Kismartoni utca 55.)

Játékos: aki kommentel a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldalán meghirdetett posztra. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok email címét a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

■ Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében

■ Kapcsolattartás a Sorsolás során

■ Sorsolás

■ Részvételi jogosultság ellenőrzése

Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

Adatkezelő az adatokat 2020. január 8. napjától a Nyeremények átadásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően kezeli.

2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Nagy-Kár Bt. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@eskuvoidivat.net e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@eskuvoidivat.net illetve postacímen: 2040 Budaörs Kismartoni utca 55. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a BDPST Esküvő Kiállítás Facebook oldalán adunk.

 1. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelősséget kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.facebook.com/arenaeskuvokiallitas Facebook oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Budaörs, 2020. január 7.